skip to Main Content

Kannanotto 4.3.2021

Suomessa on viime aikoina markkinoitu ilmatiiviitä PU-vaahtoja, jotka korvaisivat elastisen saumauksen osana ikkunakarmin ja seinärakenteen liitoksen tiivistämistä. Tuotetta markkinoidaan lupaamalla merkittäviä säästöjä työmailla. Tällainen väite on paitsi harhaanjohtava, mutta myös vastoin hyvää rakentamistapaa. PU-vaahto ei toimi ominaisuuksiensa puolesta höyrysulkuna, joten elastisen saumauksen pois jättäminen saattaa aiheuttaa riskin sisäkuoren vesihöyryntiiveydelle ja mahdollisille sisäilmaongelmille, sekä homevaurioille.

Hyvän rakentamistavan mukainen ikkunoiden tiivistys

Rakenteet tulee suojata vesihöyryn diffuusiolta ja konvektiolta. Diffuusiossa molekyylit sekoittuvat vähitellen toisiinsa lämpöliikkeen vuoksi niin, että suurempi pitoisuus pyrkii laimenemaan. Käytännössä tämä ilmenee lämpimän ja kostean sisäilman pyrkimisenä siirtymään ulospäin. Konvektio puolestaan tarkoittaa lämpötilaeroista johtuvaa virtausta (lämmön) kaasussa tai nesteessä.

Hyvän rakentamistavan mukaisessa ikkunoiden tiivistyksessä estetään ensin vesihöyryn diffuusio höyrynsululla. Tämän jälkeen estetään vesihöyryn konvektio ilmasululla. Lopuksi tarvitaan vielä tuulensuoja. Tiiveys siis harvenee sisältä ulospäin, jolloin kosteus pääsee kulkemaan ulos eikä jää rakenteeseen. Elastinen saumausmassa toimii hyvänä höyrynsulkuna ja polyuretaanivaahto lämmöneristeenä. Yhdessä nämä muodostavat tiiviin rakenteen.

Vaahto ei toimi ominaisuuksiensa puolesta höyrynsulkuna

PU-vaahdot voivat lämmöneristemateriaaleina olla ilmatiiviitä, mutta höyrynsulkua ne eivät korvaa. Viime aikoina voimakkaasti markkinoitujen ilmatiiviiden vaahtojen vesihöyrynvastus ei riitä muodostamaan höyrynsulkua, eikä sisäpuolen höyrynsulkua polyuretaanivaahdosta saa. PU-vaahdon vesihöyryntiiveys ei riitä – mikä onkin helppo ymmärtää, koska elastisen saumausmassan vesihöyryn vastus (μ) on 1700 ja vaahdon vain 25. Toisin sanoen vesihöyryn vastus on elastisella saumausmassalla 68 kertainen verraten PU-vaahtoon. Eli 15 mm elastista saumausmassaa vastaa 1020 mm vaahtoa eli yli metri vaahtoa! Arvot voidaan todeta tuoteselosteista tai alan kirjallisuudesta.

Mikäli lämmöneristeeksi tarkoitettua vaahtoa käytetään ilman kunnollista höyrynsulkua, kulkeutuu vesihöyry diffuusion avulla ulospäin ja tiivistyy rakenteeseen. Talvella tiivistynyt vesi voi jäätyessään jopa muodostaa höyrynsulun rakenteen väärälle puolelle. Rakenteiden kostuessa voi muodostua otolliset olosuhteet mikrobikasvustolle, mikä saattaa altistaa asukkaat sisäilma- ja homeongelmille, mikäli sisäkuorta ei ole tiivistetty kunnolla.

PU-vaahtoa ei tule missään tapauksessa käyttää ainoana tiivistysmateriaalina. Suomen vaihtelevissa olosuhteissa tiivistysmateriaalien pitää kestää lämpöliikkeistä johtuvaa jatkuvaa muodonmuutosta. Lyhytaikaisissa kokeissa laboratorio-olosuhteissa PU-vaahto saattaa toimia, mutta käytännön kokemusten perusteella vaahdon pitkäaikaiskestävyys ei vastaa elastisten massojen pitkäiaikaiskesto-ominaisuuksia. Sisäkuoren tiiveys näyttelee tärkeää osaa koko rakenteen toiminnalle. Ilmavuodoilla saadaan aiheutettua kosteuden kertymistä rakenteisiin. Sisäkuoren tiiveydestä ei pidä tinkiä!

Elastisen massan hyödyt:

  • Muodonmuutos kestävämpi.
    • Elastisen massan murtovenymä 350 – 600 %
      (PU-Vaahto 15 – 50 %)
  • Pitkäaikaiskestävämpi.
  • Elastisella massalla saadaan varmasti ilmatiivis rakenne rakenteiden elinkaaren ajaksi.

Kirjoittanut
Anton Panschin
Toimitusjohtaja

Back To Top